Idræt

Hjem / Regler / Ordens og studieregler

Ordens og studieregler

I idræt gælder selvfølgelig også de overordnede ordens og studieregler for Århus Akademi:

 

Studie- og ordensregler

ved

Århus Akademi

 

  

Indhold:

 

1.                           Formål

2.                           Orientering om reglerne

3.                           Ordensregler

4.                           Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt

5.                           Elevtilstedeværelse

6.                           Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring

7.                           Undervisningsmidler

8.                           Ekskursioner og studieture

9.                           Eksamen

10.                          Oprykning til 2. årgang

11.                          Sanktioner

12.                          Klage

13.                          Ikrafttræden

14.                          Revision

  

 

 

Studie- og ordensregler ved Århus Akademi

 

Nedenstående regler er fastsat efter behandling i fagligt udvalg og bestyrelse. Endvidere er de hørt i elevråd, TAP-gruppen og pædagogisk råd. En kort udgave med de vigtigste punkter findes opslået i klasserne, og den korte udgave er ligeledes trykt i elevernes studiekaldender, som ved hvert skoleårs start udleveres til alle elever.

 

1. Formål

Studie- og ordensreglerne ved Århus Akademi har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen – samt bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne.

Reglerne skal understøtte skolens værdier om åbenhed, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone.

 

2. Orientering om reglerne

 

Eleverne skal orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker som led i introkurset, og herudover skriftligt på skolens hjemmeside og via ledelse, studievejledere og lærerteam/tutorer. Det er i øvrigt elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne.

 

3. Ordensregler på Århus Akademi

 

Nedenstående almindelige ordensregler gælder, idet rektor dog efter ansøgning kan dispensere fra reglerne i konkrete situationer:

 

1.     Man må ikke spise mad i undervisningslokalerne, mens der undervises

2.     Man må ikke medbringe spise- og drikkevarer i edb-lokalerne, i lokale 37, lokale 46 (scenen),   

         musik- og billedkunstlokalerne.

3.     Man fjerner eget affald efter sig og bruger papirkurvene

4.     Man efterlader et lokale pænt og opryddet.

5.     Man stoler op i klasselokalerne efter dagens timer, og den sidste slukker lyset

6.     Man behandler skolens inventar med omtanke

7.     Man må ryge udendørs eller i rygelokalet. Askestandere skal benyttes.

8.     Man rydder op i kantinen (salen) - klassevis på skift - efter spisefrikvarteret

9.     Man fjerner ikke service fra kantinen

10.   Man indtager ikke alkohol på skolens område

11.   Man har ikke mobiltelefoner tændt i timerne

12.   Man lytter ikke til musik i timerne eller til eksamen – uden særlig tilladelse.

13.   Elever har erstatningspligt i forbindelse med skolens ejendom og værdier.

 

Hvis en elev udøver vold (i eller uden for skolen) eller anden grov kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Ligeledes vil tyveri på skolen normalt medføre en udmeldelse. Det er dog i hvert enkelt tilfælde ledelsens helhedsvurdering, der er afgørende.

 

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis man ødelægger skolens ejendom – eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når man fx er på faglige ekskursioner, studieture o. lign.

 

 

4. Det daglige arbejde, herunder møde- og aktivitetspligt

 

Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og kl. 17. Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer ud over elevens hidtidige skema varsles mindst 1 uge før.

 

 

 

5. Elevtilstedeværelse

 

6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring

 

 

7. Undervisningsmidler

 

Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv (visse bøger, lommeregner og kopier) efter nærmere anvisning. I 2005 er egenbetaling for undervisningsmidler i alt 2.500 kr. for de to år tilsammen.

De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår.

 

8. Ekskursioner og studieture

 

9. Eksamen/terminsprøver

 

10. Oprykning til 2. årgang

 

Eleven har krav på oprykning på 2. år, når eleven har mindst karakteren 6  i gennemsnit af:

På studenterkursus medregnes endvidere standpunktskaraktererne.

 

Hvis en elev ikke har opnået mindst karakteren 6 ved afslutningen af 1. år (jf. ovenstående), kan eleven nægtes oprykning, hvis det skønnes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af det 1. år. En elev, som ledelsen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af ledelsen.

 

11. Sanktioner

 

En elev, der ikke overholder skolens studie- og ordensregler, indkaldes til en samtale om problemet.

Hvis en samtale ikke hjælper, kan man få en skriftlig advarsel. Hvis det heller ikke hjælper, kan eleven:

 

12. Klage

 

Elever (og hvis eleven er under 18 år forældrene) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med ordensregler eller med hensyn til oprykning. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen. Den stiles til undervisnings-ministeriet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge.

 

13. Ikrafttræden

 

Disse studie- og ordensregler gælder fra 1.8.2005 og gælder alle skolens elever.

 

14. Revision

 

På foranledning af fagligt udvalg reviderer ledelsen – efter drøftelse i Pædagogisk Råd og bestyrelsen - skolens studie- og ordensregler, når der er behov for det. De nuværende regler revideres dog senest i efteråret 2008.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Chr. Risgaard

Rektor